Гаранция


1. Гаранция

Гаранционният срок за физически лица е 24 месеца, а за юридически 12 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка на покупка.За електронните уреди гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към уреда (панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендсфрий, data кабел … и т. н.) Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Гаранцията покрива хардуерните компоненети на продукта,както и оригиналния софтуер, доставен от производителя. realmeshop.bg не носи гаранция за ръчно обновен софтуер, за допълнително инсталирани приложения и за съвместимост с потребителски акаунти,когато това не е упоменато от производителя.
 • Гаранцията е поименна и може да се ползва само от лицето, вписано в гаранционната карта.
 • Рекламациите се извършват по правилата на ЗЕТ и ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
 • При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента, не носи отговорност за съхраняването им.
 • Гаранцията е валидна само на територията на Реплублика България.
 • За да бъде сервизирано гаранционно устросйтвото задължително се представя покупен документ и валидна гаранционна карта.
 • не носим отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на електронния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестваштия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на устройството и издръжливоста на батерията.
 • Гарнационното устройство следва да се предостави в пълна окомплектовка в това число и оригиналната кутия.
 • Изпращането и Връщането на стока по рекламация е за сметка на клиента.

 

2. Отказ от Гаранционно Обслужване

 • Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на SN (фабричен) номер на уреда.
 • При опит за извършване на ремонт от страна на потребителя, в това число и софтуерна интервенция/ъпдейт или намеса от неупълномощени лица или фирми/сервизи.
 • Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на устройството.
 • В случай на некоректно инсталиран софтуер от страна на потребителя (в това число използване и на неофициален софтуер).
 • При неспазване на условията за съхранение и транспорт.
 • При повреди в следствие на неправилно използване, претоварване, заливане с течност, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура (продължително излагане на пряка слънчева светлина), влага, прах или други фактори извън допустимите граници. В това число поява на оттенъци или промяна в яркостта на дисплея, в следствие на продължително излагане на пряка слънчева светлина или прегряване на устройството при продължително натоварване.
 • При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства и други  външни въздействия върху устройството, които са извън контрола на Производителя, Вносителя, Продавача и Сервиза.
 • При ползване на стоката не по преднзазначение, в това число отдаване под наем и други.
 • При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства.

 

3. Извършване на гаранционен ремонт

В случай на възникване на рекламация (отговаряща на гаранционните условия) от страна на клиента, сервизът трябва да:
 • Отремонтира стоката в законовия срок.
 • Ако устройстовото не може да бъде отремонтирано по някаква причина или това е неоправдано, да замени стоката с нова такава от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съотвестваща на договореното, търговецът е длъжен да запази първоначалните гаранционни условия.
 • Ако няма същия модел по една или друга причина, да предложи закупуване на друг модел, като цената на сервизираното устройство се определя текущата такава на пазара, а не към датата на закупуване.
 • В случай, че стоката не бъде отремонтирана в рамките на 30 календарни дни от предявяването на рекламанацията или не бъде заменена с нова такава, клиентът може да поиска разваляне на договора и възстановяване на покупната цена.
 • Производителят, Вносителят, Търговецът и Сервизът не могат и не са отговорни за пропуснати ползи, престой и други в следствие на дефекта стоката и периодът и на отремонтиране.
 • За периодът на престой в сервиза и отремонтиране на дефектиралата стока, Търговецът и Сервизът не са длъжни да предоставят оборотна такава за ползване на клиента.
 • Клиентът е длъжен да се убеди в качествто на извършения ремонт преди да получи серивизираната стока.
 • Ако при диагностика на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация или дефекта е извънгаранционен, Сервизът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис.
 • При отказ от гаранционо обслужване се издава Констативен протокол.

 

Важно!

 • Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти се признава само по време на покупката.
 • Повреда на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.
 • Няма законово предписание за допустими брой ремонти, което да налага замяна на стоката или връщане на сумата.
 • Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на електронния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестваштия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на продукта и издръжливоста на батерията.